Javni viri financiranja


Spodbuda za zagon podjetja? Zakaj pa ne! Semenski kapital za rast? Super! Konvertibilno posojilo za širitev ekipe? Še boljše! Vavčerji za posebne izzive, kot so patentna zaščita, raziskave tujih trgov, ...? Dobrodošli! Soinvesticija zasebnega investitorja in Slovenskega podjetniškega sklada, ki podvoji zasebno investicijo? Odlično! In bruseljski SME Instrument za preboj najbolj ambicioznih. Pa še veliko več ...

 

Med prvimi in najpomembnejšimi naslovi na poti iskanja javnega vira financiranja za startup in scaleup podjetja je Slovenski podjetniški sklad, ki skupaj s SID Banko in ob podpori Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ponuja bogat nabor finančnih spodbud in pomoči, obstajajo pa še drugi naslovi do virov financiranja, ki jih velja preučiti.

 

Ključni produkti javnega financiranja za startupe

 • P2 - 72.000 evrov zagonske spodbude za zagon. 
 • SK75 - Konvertibilno posojilo v višini 75.000 evrov za vstop na trg. 
 • SI-SK - Od 100.000 do 600.000 evrov soinvesticijskega denarja za hitro rast. 
 • Vavčerji - Enostavne spodbude malih vrednosti za mala in srednja podjetja. 
 • SME Instrument - nepovratna sredstva za razvoj koncepta in razvoj produkta. 

Poleg naštetih oblik javnega financiranja, ki so bile primarno razvite za inovativna zagonska in scaleup podjetja in so zato zanje tudi najbolj primerne, pa so na voljo še druge oblike javnih virov financiranja, za katera se lahko potegujejo vsa podjetja. 

 

 

Vse oblike javnih virov financiranja

 • Nepovratna sredstva (primarno so namenjena raziskovalno-razvojnim, kadrovskim in drugim razvojno-investicijsko usmerjenim aktivnostim, ki so predmet prioritet nacionalnih in/ali EU programov in politik) 
 • Subvencije, posojila, jamstva in lastniški kapital (dolžniško in lastniško financiranje, zavarovanja slovenskim izvoznikom, vavčerji za MSP ter subvencije za zaposlitve določenih ciljnih skupin ...)
 • Nagrade (za zmagovalce javnih natečajev)
 • Olajšave (davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj, investiranje v opremo, zaposlovanje invalidov, ...)
 • Javna naročila (kot poslovna priložnost)
 • Nefinančne oblike javne pomoči (strokovna pomoč, svetovanje, mentorstvo, delavnice in usposabljanja)

 

 

Nepovratna sredstva

Financiranje s sredstvi EU in nacionalnimi viri praviloma poteka na podlagi odobrenega projekta, ki ga prijavitelji prijavijo na ustrezen javni razpis ali povabilo. Približno 80 % evropskih sredstev se zagotavlja preko programov, ki jih upravljajo same države članice EU. Evropska komisija za tista finančna sredstva, ki jih upravlja neposredno, vodi postopke dodelitve nepovratnih sredstev in javnih naročil. Posamezna pravila in postopanja so določena v javnem razpisu ali povabilu. Pri tem bodi pozoren na smernice za prijavo, pogoje in točkovanje. S svojim predlogom ali projektom se poteguješ za vire skupaj z drugimi prijavitelji. Pri postopku ocenjevanja za izbiro projekta so izbrani projekti z več točkami in glede na obseg razpoložljivih sredstev.

 

Nepovratna sredstva lahko razpisujejo tudi nosilci oziroma partnerji v sklopu večjih EU projektov. Takšen primer podpore predstavljajo naprimer programi v okviru konzorcijev EIT Climate KIC, EIT Digital, EIT Food, drugi EIT, Bio-based Industries (BBI), Center za kreativnost.

Omenjeni konzorciji z razpisi in povabili omogočajo vključevanje startupom in drugim podjetjem in to je priložnost za tvoj posel. Informacije o razpisih in priložnostih objavljamo tudi na Start:up Slovenija.

 

 

Subvencije, posojila, jamstva in druge oblike lastniškega kapitala

Subvencije, posojila, jamstva in druge oblike lastniškega kapitala so oblike finančne pomoči EU za podporo politiki in programom EU. Tako denimo EU zagotavlja podjetjem vseh vrst posojila za naložbe v raziskave in inovacije. Prejemnikom sredstev daje tudi jamstva, da lahko lažje dobijo posojila pri bankah in drugih posojilodajalcih in pod boljšimi pogoji.

 

V Sloveniji na tem področju delujeta Slovenski podjetniški sklad (SPS) in SID Banka.

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ponuja:

 • za mlada podjetja (do 5 let) skozi zagonske spodbude (P2), semenski kapital (SK75) in tvegan kapital (SI-SK),
 • za mlada in mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) nad 5 let pa ponuja mikrokredite, garancije in posebne spodbude.

 

SID banka ponuja:

 • dolžniško financiranje na področju internacionalizacije, tehnološkega razvoja, raziskav in inovacij, okoljevarstvenih in energetskih projektov, infrastrukture in podobnega,
 • lastniško financiranje in
 • zavarovanja slovenskim izvoznikom.

 

Subvencije in druge vrste financiranja upravljajo nacionalne vlade držav članic EU. Subvencije so v različnih višinah sofinanciranja in na različnih področjih:

 • spodbude malih vrednosti preko vavčerjev za MSP,
 • subvencije za zaposlitve določenih ciljnih skupin in druge subvencije.

 

 

Nagrade

Nagrade so namenjene zmagovalcem javnih natečajev kot priznanje za sprejeti izziv oziroma spodbuda, tako na primer v okviru programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Natečaje organizirajo tudi panožne organizacije in interesna združenja, zato je smiselno, da raziščeš, kakšne so možnosti na tvojem področju.

 

 

Davčne olajšave

V Sloveniji imajo podjetja možnost koriščenja davčnih olajšav v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Tako je možno davčne olajšave za davek od dohodka pravnih oseb (DDPO) uveljavljati za:

 • vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100 %, vlaganja v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti in za nakup raziskovalno-razvojnih storitev,
 • investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva v višini 40 % investiranega zneska,
 • zaposlovanje invalidov, vajencev, dijakov ali študentov in za osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let,
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do višine 2.390 € oziroma do zneska, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca zavarovanca,
 • donacije, do višine 0,3 % obdavčljivega prihodka zavezanca v davčnem obdobju.

 

 

Javna naročila

Javna naročila sicer niso neposredno del financiranja poslovanja, so pa način porabe javnih virov in poslovna priložnost za potencialne izvajalce. Priložnosti v Sloveniji najdeš na slovenskem portalu eNaročanje, na EU nivoju pa na eTendering.

 

Javne inštitucije, javna podjetja in izvajalci projektov izvajajo tudi javna naročila, kjer kot ponudnik ravno tako tekmuješ z drugimi podjetji v skladu z zahtevami javnega naročila. Za lažje razumevanje priložnosti, povezanih z javnim naročanjem, smo v okviru projekta My-Gateway pripravili poseben vodnik Hitchhiker's Guide on Procurement Opportunities for Startups.

 

Želim SVOJ vodnik do priložnosti javnega naročanja

 

 

Nefinančne oblike pomoči

Država ponuja veliko nefinančnih oblik pomoči podjetjem, predvsem kot storitve za potencialne podjetnike in MSP. To so strokovna pomoč, svetovanje, mentorstvo, usmerjanje, delavnice in usposabljanja, krepitev kompetenc, odpiranje novih poslovnih priložnosti in izmenjave dobrih praks. Te vrste pomoči so organizirane preko podpornih okolij in mrež po Sloveniji.

 

tej razpredelnici najdeš raznolike vire nefinančnih pomoči.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na FINA EU TOČKA (080 20 23, eutocka.svrk@gov.si), saj zagotavljajo pomoč pri:

 • iskanju informacij o možnih virih financiranja iz EU sredstev in mednarodnih finančnih mehanizmov (Norveški finančni mehanizem, EGP, Švicarski prispevek),
 • razumevanju sistema in pravil za koriščenje teh sredstev podporo potencialnim prijaviteljem in samim izvajalcem projektov. 

Pomoč lahko dobite tudi v mreži podpornih institucij in v mrežah, ki izvajajo nefinančno pomoč.

Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.