Podjetje Tibopo je slovenski start-up leta 2015!

Dne 14. maj 2015 objavil Stanislava Vabšek
 
Podjetje Tibopo d.o.o., ki razvija sistem za nadzor dvorocˇnega upravljanja z vozili mDrive, je zmagovalec letosˇnjega tekmovanja Start:up leta 2015. Na zakljucˇni slovesnosti, ki je potekala v okviru mednarodne podjetnisˇke konference PODIM v Hotelu Habakuk v Mariboru, je direktor podjetja Tibopo Andrej Podvrsˇicˇ iz rok ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Pocˇivalsˇka prejel zmagovalni kristalni kipec in cˇastni naziv »Slovenski start-up leta 2015«.mDrive je napreden tehnolosˇki sistem za nadzor dvorocˇnega upravljanja z vozili. Pomaga resˇevati pomemben dejavnik v prometni varnosti, to je motnja pozornosti-distrakcija (telefoniranje, pisanje sms- ov, prehranjevanje, kontrola radia, urejanje videza kot je licˇenje ,...). Sistem drasticˇno zmanjsˇa mozˇnosti distrakcij in pomaga resˇevati zˇivljenja in zmanjsˇuje gospodarsko sˇkodo.

V prvi fazi ciljajo na zakljucˇek razvoja sistema in testiranje, nato pa bodo aktivno iskali mednarodne povezave za distribucijo. Za hiter in ucˇinkovit prodor bo nujen tudi vecˇji kapital. Glede tujega trga, imajo zˇe dogovor s srbskim podjetjem, ki ima v lasti sˇtevilna vozila in skrbijo za varnost po celi Srbiji.

Podjetje je za nagrado kristalni kipec, ki so ga izdelali v Steklarni Rogasˇka v sodelovanju s slovensko modno oblikovalko Majo Ferme. Vsi finalisti so od glavnega telekomunikacijska partnerja tekmovanja, podjetja Si.mobil, prejeli enoletno narocˇnino na izbran paket za vse cˇlane ekipe.

Zmagovalca letosˇnjega tekmovanja je glavna, enajst cˇlanska komisija tekmovanja sestavljena iz uglednih podjetnikov, investitorjev in predstavnikov podpornega okolja, izbrala med 10 polfinalisti, ki so svoje ideje osebno predstavili 22. aprila letos.

Pet finalistov in zmagovalec je bil izbran na podlagi ocenjevalnih meril, ki temeljijo na t.i. vitkih metodologijah in obsegajo sˇestih kljucˇnih kriterijev: ocena potenciala in kompetentnosti ekipe; razumevanje problema; resˇitev, edinstvena ponujena vrednost, neulovljiva prednost; segment kupcev in kanali, toki prihodkov, strosˇki in kljucˇni kazalniki ter osebna predstavitev.

Poleg podjetja Tibopo d.o.o. so finalisti tekmovanja Start:up Slovenija 2015 sˇe InoVine d.o.o., Koinhab d.o.o., Kraken d.o.o. in SBT d.o.o.

Svecˇane razglasitve zmagovalca se je tudi letos udelezˇilo rekordno sˇtevilo ljudi, kar je dokaz, da gre za enega najvecˇjih podjetnisˇkih dogodkov v Sloveniji in vrhunec dogajanja prvega dne konference PODIM. Mlada start-up podjetja imajo iz leta v leto vecˇjo tezˇo v strukturi slovenskega gospodarstva, saj aktivno prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest, ekonomski dinamiki in gospodarski rasti. Konferenca PODIM in tekmovanje Start:up leta kot osrednja nacionalna programa tako zˇe tradicionalno prispevata k spodbujanju podjetnisˇke aktivnosti v Sloveniji.

Glavni organizator tekmovanja je Iniciativa Start:up Slovenija, v kateri so povezani subjekti inovativnega okolja, soorganizatorja sta Slovenski podjetnisˇki sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, promocijski partner je Javna agencija SPIRIT Slovenija. Osrednji telekomunikacijski partner je tekmovanja je podjetje Si.mobil. Pri organizaciji tekmovanja in dogodkov sodelujejo tudi sˇtevilni drugi partnerji podjetnisˇkega ekosistema. 

 
Značke
Tekmovanje Start:up Slovenija 2015 Tekmovanje PODIM Tibopo Start-up leta 2015
Komuniciranje in pr Start:up Slovenija
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.