Digitalna transformacija MSP-jev v Sloveniji – status quo in priložnosti

Dne 29. junij 2017
 

Nove digitalne tehnologije, kot so računalništvo v oblaku, veliki podatki in internet stvari, drastično spreminjajo načine poslovanja. Posledično se je digitalna transformacija izkazala za zelo pomembno paradigmo, uveljavljeno z vzponom teh tehnologij. Eden najpomembnejših izzivov digitalne transformacije je omogočiti celovitejše in bolj sistematične poslovne modele, istočasno pa podjetjem zmanjševati skupne stroške. Če se osredotočimo na MSP je in startupe, je eden njihovih največjih izzivov, kako narediti digitalni preklop z glavnim ciljem, da bi svoj posel čim bolj učinkovito izkoristili. To pokriva učinkovit prehod iz trenutnih poslovnih modelov na modele, ki so novi, tehnološko napredni in uporabniku prijazni. Problem leži v tem, da jih veliko trpi zaradi digitalne revolucije, saj še vedno nimajo dovolj kompetenc, da bi se soočili z izzivi digitalne transformacije.

Projekt DIGITRANS, ki ga financira meddržavni projekt Interreg Danube, se osredotoča na te izzive. Njegov glavni cilj je, da MSP-jem in startupom pomaga prilagoditi poslovne modele, aktivnosti in procese na učinkovit način ter izkoristiti priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije. To bo doseženo s pomočjo razvoja primernih inovacijskih metod, ki bodo MSP-jem omogočile, da bodo razvili konkurenčne digitalne poslovne modele, uveljavili inkubatorske prostore v različnih regijah na podlagi novo razvite DIGITRANS metode, razvili spletne vsebine za učenje in nabor metodoloških orodij, ki bodo integrirana v spletno platformo za učenje in, nazadnje, učili MSP-je veščine, ki so potrebne za obvladovanje transformacijskega procesa tako, da bodo zagotovili primerna usposabljanja. Konzorcij DIGITRANS sestavlja 17 partnerjev iz 9 držav podonavske regije. Konzorcij predstavlja mešanico znanstvenih strokovnjakov, izkušenih izvajalcev, posrednikov in izobraževalnih inštitucij, ki se posebej osredotočajo in zanimajo za podporo MSP-jem v procesu razvoja digitalnih poslovnih modelov. Slovenijo pokrivata dva partnerja: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za integracijo informacijskih sistemov z Univerze v Ljubljani, ter IRP – Inštitut za raziskovanje podjetništva iz Maribora. 

Prva pomembna naloga projekta je bilo ovrednotenje regionalne digitalne zrelosti. Vpogled v digitalno pripravljenost MSP-jev v Sloveniji je bil izveden s pomočjo raziskovalne ankete in intervjujev v treh reprezentativnih sektorjih: napredna proizvodnja, zdravstvo in ustvarjalna panoga. Vsak sektor je bil razdeljen na 8 poslovnih dimenzij: strategija, vodstvo, izdelki, operacije, kultura, ljudje, upravljanje in tehnologija. Ocena digitalne zrelosti za vsako dimenzijo je bila podana na ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Raziskava je bila izvedena na 24 reprezentativnih MSP-jih, 8 iz vsakega od treh reprezentativnih sektorjev, od česar jih je polovica bila iz zahodne in druga polovica iz vzhodne statistične regije. Rezultati so predstavljeni na priloženi infografiki. Za boljši pregled je digitalna zrelost MSP-jev v Sloveniji tudi primerjana z meddržavno digitalno zrelostjo, ki jo pokrivajo države podonavske regije. Nivoja digitalne zrelosti v Sloveniji in regiji sta primerljiva, pri čemer so ocene digitalne pripravljenosti Sloveniji malo nižje kot regionalne ocene. Tako splošne ocene digitalne pripravljenosti razkrijejo povprečno pripravljenost, vendar nakazujejo pozitivne trende, predvsem v smislu tehnologije, digitalnih izdelkov, operacij, upravljanja in kulture. Vendar pa vseeno obstaja veliko izzivov za digitalizacijo, predvsem kar se tiče ozaveščenosti zaposlenih, vodstva in strategij MSP-jev. Kar se tiče digitalnih sektorjev je očitno, da je nivo digitalne zrelosti MSP-jev najvišji v ustvarjalni panogi, saj so MSP-ji v ustvarjalni panogi velikokrat zgodnji posvojitelji najnovejših tehnologij na trgu, njihovi izdelki pa so pogosto digitalni po naravi. Panogi zdravstva in napredne proizvodnje kažeta nižje ocene, predvsem kar se tiče strategije in vodstva. Vendar pa se je z anketo ter več intervjuji izkazalo, da se vodje tudi zavedajo pomena digitalizacije, vendar še vedno obstaja veliko izzivov pri uporabi ustrezne metodologije in implementaciji. Prav tako primanjkuje poudarka na digitalni strategiji. Naš cilj je razrešiti te odprte izzive projekta DIGITRANS, saj trenuten status quo pri digitalni pripravljenosti jasno kaže vrzeli in potrebe ter istočasno nakazuje naslednje korake za načrtovanje in izvajanje metod digitalizacije. Ta projekt prav tako prinaša pomembna sporočila za odločilne deležnike. Z vidika MSP-jev želimo, da bi vedeli, kako lahko digitalna transformacija izboljša njihov posel. S svojo DIGITRANS metodologijo prav tako želimo izkoristiti svetovalne storitve organizacij za poslovno podporo. Vplivati želimo tudi na višje izobrazbene in raziskovalne inštitucije in jim pokazati prednosti digitalne transformacije. Nazadnje pa želimo tudi ciljne skupine regionalnih javnih organov obveščati o prednostih digitalizacije in jih povabiti, da se aktivno vključijo v projekt. 

Avtor: Sebastijan Šprager, FRI UL

Vir fotografije: internet
Izvedba: Mojdenar IT d.o.o.