Varnost Maribor

 
Poslovni sistem Varnost Maribor je družba, ki ponuja popolno paleto storitev s področja varovanja oseb in premoženja ter varstvenega inženiringa. Proizvodnja nadgradenj za gasilska vozila in vozila za prevoz dnevnih izkupičkov večjih vrednosti pa zaokroža njihovo celotno ponudbo. V zadnjem času naročnikom ponujajo tudi pripravo energetskih izkaznic.

Energetska izkaznica je najpomembnejši element Direktive o energijski učinkovitosti stavb (EPBD). Države članice EU so dolžne zagotoviti, da je ob izgradnji, prodaji ali oddaji stavb v najem lastniku, podnajemniku ali potencialnemu kupcu na voljo energetska izkaznica. Njen osnovni namen je informirati kupce oz. najemnike stavb o njeni energetski učinkovitosti in posredno o pričakovani višini stroškov za energijo ter o morebitnih naložbah, potrebnih za energetsko posodobitev stavbe in naprav v njej.
 
Energetsko izkaznico lahko izdelujejo neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Neodvisni strokovnjak mora v zadnjih petih letih, pred vložitvijo zahteve za izdajo licence, uspešno opraviti usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic.
 

 

Problem, uporabna vrednost in konkurenčna prednost

Skladno z Energetskim zakonom (EZ-UPB2 2007/20011) je energetska izkaznica obvezna pri oddaji ali prodaji vsake stavbe. Izdelajo jo neodvisni strokovnjaki z državno licenco na osnovi dejanskega stanja izvedbenih del, izdajo pa organizacije s pooblastilom pristojnega ministrstva. Za obstoječe stavbe in njihove dele pa je obvezno kupcu oz. najemniku predložiti energetsko izkaznico pred sklenitvijo kupoprodajne oz. najemne pogodbe od januarja 2009. Veljavnost izkaznice je omejena na 10 let, lastnik pa lahko predčasno zaprosi za izdajo nove, če se spremeni energetska učinkovitost stavbe.
 
Stavbe, ki morajo pridobiti energetsko izkaznico so sledeče:
 • novogradnje (po zaključku gradnje je EI sestavni del Projekta izvedenih del in je zahtevana pri tehničnem pregledu objekta oz. izdaji uporabnega dovoljenja),
 • večstanovanjske stavbe (z vsaj 4 etažnimi enotami); če so bile grajene pred letom 1980 morajo najkasneje do leta 2015 pridobiti energetsko izkaznico, stavbe grajene po letu 1980 pa morajo izkaznico pridobiti do leta 2030,
 • javne stavbe (šole, zdravstvene ustanove, stavbe občinske in državne uprave) - morajo svoje energetske izkaznice tudi predstaviti javnosti,
 • stavbe za prodajo ali najem (pred prodajo ali oddajo v najem). 

Kot pri gospodinjskih aparatih

Stavba se z energetsko izkaznico razvrstili v energetski razred, tako kot to lahko vidite pri gospodinjskih aparatih že vrsto let. Z energetsko izkaznico boste tudi izvedeli, kateri del stavbe vam povzroča največje izgube energije, kaj je ekonomsko najbolj smotrno in kaj je priporočljivo čim prej sanirati. Priporočila v energetski izkaznici so podana v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Priporočila so razdeljeni na naslednja področja:
 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja stavbe ,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in
 • organizacijski ukrepi
 

Ciljni kupci

Podjetja Varnost ima zelo razvejano mrežo poslovnih partnerjev za katere opravlja storitve s področja varovanja. Ker poslovni partnerji razpolagajo z obsežnim fondom stavb, predstavlja storitev energetske kartice komplementarno dopolnitev in razširitev ponudbe za obstoječe stranke tako v Sloveniji kot tudi v tujini, ko bodo vse države na ciljnih trgih prevzele regulativo EU. V podjetju Varnost Maribor se bodo osredotočili predvsem na sledeče tržne segmente, s katerimi že sedaj odlično sodelujejo in imajo velike potrebe po novi storitvi:
 • upravljalci objektov,
 • nepremičninske agencije,
 • projektanti  - gradnja objektov (arhitekti) in
 • javne ustanove.
Vir slik: odpiralnicasi.si


 
> Nazaj na vse
Osebe pooblaščene za zastopanje (upravni odbor)
Pišek Marjan
Tancer Boštjan
Pernek Slavko
Ivanjšič Zdenka
Inovativni izdelki
Energetska izkaznica   
Vključenost v programe
INO
Drugi podatki
Spletna stran: www.varnost.si
Leto ustanovitve: 1989